Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGCENTER.BE

1    Partijen:
Huidige voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.trainingcenter.be (“Dienst”).  

1.1    Door gebruik te maken van de dienst geeft U uitdrukkelijk te kennen huidige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en geeft U ons toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.


2.    Dienst:

2.1    Trainingcenter.be wordt uitgebaat door ProSoccerData NV., Ninoofsesteenweg 132, 1700 DILBEEK, RPR 0837.201.456.  Het e-mail adres waarop U ons kan bereiken is: info@trainingcenter.be.

2.2    Trainingcenter.be biedt 4 types abonnementen aan (brons, zilver, goud, platinum).

2.3    De dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.  

Onverminderd het voorgaande, kan de dienst toegankelijk zijn voor minderjarigen voor zover deze toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Tenzij anders overeengekomen wordt de duur van het abonnement bepaald op één jaar.

Bij gebreke aan ontvangst van een opzegging van het abonnement per aangetekend schrijven, fax of e-mail uiterlijk één maand voor het verstrijken van het eerste jaar, zal de overeenkomst telkens met een periode van één jaar verlengd worden.


3.    Verzakingsrecht:

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving heeft de klant het recht om afstand te doen van zijn abonnement binnen de termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf het ingaan ervan doch slechts voor zover de klant in die periode geen trainingen gedownload heeft.

In dat geval zal de integrale kostprijs van het abonnement teruggestort worden op een door de klant aan te duiden bankrekening.


4.    Persoonlijk karakter van het abonnement:

Het abonnement is strikt persoonlijk.

Logingegevens mogen niet doorgegeven worden aan derden.  Indien herhaaldelijk misbruik vastgesteld wordt behoudt trainingcenter.be zich het recht voor om het account per onmiddellijk af te sluiten.


5.    Clubabonnementen:

Een sportclub kan een clubabonnement aankopen waarmee deze toegang kan geven voor verschillende aantal trainers voor de duurtijd van één jaar.

Een clubabonnement kan slechts aangekocht worden door middel van een factuur op naam van de club met vermelding van het BTW nummer van de club.


6.    Betaling:

De prijs van de dienst zal uitsluitend online gebeuren via het betaalsysteem van Doc Data Systems.

De bescherming tegen een frauduleus gebruik van middelen van betaling  gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwisting van betaling en van postwissels.

De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens.  Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart.  In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of van een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijkomende bestelling  en de niet betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


7.    Intellectuele eigendom:

Door middel van het opladen van een training zullen de trainers andere trainingen kunnen downloaden.

De klant staat ervoor in dat hij beschikt over de intellectuele eigendom van de content die hij op de website plaatst.  Daarnaast dient de klant ook hiertoe bevoegd te zijn.

Door het opladen van de training/oefening op de website geeft de trainer de toestemming aan trainingcenter.be om de training te gebruiken voor eender welk doeleinde.

De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, e-shop, product databank, software, benamingen, handels-en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van traincingcenter.be zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren trainingcenter.be toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van trainingcenter.be de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen of openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen op straffe van schadevergoeding.


8.    Speler opvolging:

Alle persoonlijke informatie over spelers die door de trainers of ouders worden opgeslagen zullen enkel beschikbaar zijn voor de trainer en voor het bestuur van de club.

De contactgegevens van spelers zal niet voor commerciële doeleinden aangewend worden door trainingcenter.be.


9.    Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht.  Om dienstverlening te garanderen is deze informatie essentieel.  Bij het ontbreken van de gegevens of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

In geval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door trainingcenter.be behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping.   


10.    Gegevensuitwisseling:

Via trainingcenter.be wordt de informatie uitwisseling tussen trainers en spelers vergemakkelijkt.

De trainers bepalen zelf de inhoud van de boodschappen en bepalen welke informatie de spelers zullen ontvangen.

Op geen enkele manier kan trainingcenter.be aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze berichten.


11.    Nietigheid:

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met de wederzijdse rechten en verplichtingen.  De nietigheid van één van de clausules (of een deel ervan, impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zou nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.


12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Voor elke betwisting voorkomend uit het gebruik van de site en/of enig gegeven dat erop staat zal het Belgisch recht van toepassing zijn.  De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen zullen uitsluitend bevoegd zijn.